Aby ten náš hrad byl ještě krásnější

aneb krumpáče a lopaty vítány.

 

Investorem všech stavebních akcí je Město Kašperské Hory, vlastník a provozovatel hradu Kašperk. Od roku 2002 na některé vybrané stavební akce každoročně poskytuje finanční příspěvek Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví.

 

2000

Zajištění koruny a vnitřního líce severní palácové stěny, včetně zajištění okenních výklenků.

Zajištění části severní hradby (nízké) na hradním nádvoří.

Zajištění koruny zdiva na 1. části jižní hradby na hradním nádvoří.

Impregnace šindelové krytiny na střeše východní věže.

 

2001

Zajištění části úseku (vysoké) severní hradby (především koruny) na hradním nádvoří.

Zajištění koruny, vnějšího líce a vyzdění kaveren při patě zdiva na 2.části jižní hradby hradního nádvoří.

1. etapa prací na zajišťování torza válcové věže při bývalé 1. bráně.

 

2002

Celková konzervace torza cihlové helmice na západní věži.

Výroba a montáž nové části střechy k torzu cihlové helmice na západní věži.

Restaurování a konzervování narušených kamenných prvků západní věže.

Statické zajištění západní věže.

Výměna šindelové krytiny na budově purkrabství a na spojovacím ochoze do paláce.

 

2003

Restaurátorské a konzervační práce na vnitřních i vnějších stěnách a torzech arkýřových otvorů západní věže.

Zajištění statických trhlin a narušených úseků západní věže.

Zhotovení vstupní konstrukce s šindelovou střechou do západní věže.

Výroba a instalace okenic a bednění do všech otvorů západní věže.

Zajištění havarijního úseku torza hradby v severovýchodním nároží (pata zdiva, kaverny).

 

2004

Statické zajištění a konzervace zdiva nájezdové rampy padacího mostu a severovýchodního nároží.

Celkové zajištění – sanace gotické cisterny před purkrabstvím a přilehlého prostoru.

Zajištění koruny a vnitřního líce jižní palácové stěny, včetně zajištění okenních výklenků.

Lokální zajišťování havarijních úseků zdiva.

Nátěry šindelových střech budovy purkrabství a spojovacího ochozu do paláce.

Zhotovení vstupní konstrukce do východní věže.

Natření šindelové krytiny na střeše budovy purkrabství a spojovacího ochoze do paláce.

 

2005

Oprava a stabilizace hradebních zdí a jiných konstrukcí (kaverny severní hradba apod.).

Oprava narušených pat a korun jižní a východní hradby jádra hradu.

Oprava a zajištění čelní hradby a 2. etapa prací na zajištění torza válcové věže při bývalé 1. bráně.

Dokončení oprav v prostoru nájezdové rampy před vstupem do nádvoří.

Oprava a zajištění torza předsunutého opevnění hradu pevnůstky Pustého hrádku.

Výměna nevyhovujících nosných trámů, výroba montáž nových podlah v západní věži.

Odvodnění hradního paláce.

Výroba a montáž nového mostu do hradního nádvoří.

 

2006

Zajištění staršího čela hradby v západním předhradí.

Spárování a vyzdívání kaveren západní stěny západní bašty.

Kompletní oprava a zajištění torza severozápadní hradby vnějšího opevnění.

Kompletní zajištění a oprava torza severní hradby při západní věži.

Oprava východního čela nájezdové rampy.

Zajištění části vnějšího líce západní zdi západní věže.

Natření šindelové krytiny na východní věži a na bývalé západní baště.

2007

Demontáž torza zničené střechy a výstavba nové střechy východní věže (dosavadní střecha z konce 30. let 20. stol. zničena orkánem Kyrill v lednu 2007).

Dokončení zajištění vnějšího pláště bývalé západní bašty.

Lokální opravy vypadlého zdiva z jižní hradby.

Kompletní zajištění jižní hradby při bývalé 1. bráně.

Výroba a montáž nového můstku do hradního paláce.

 

2008

Výroba a montáž nové brány do hradního nádvoří.

Výroba a montáž nové dřevěné hradby za východní věží.

Kompletní zajištění severní palácové stěny a přilehlého prostoru.

Nátěr nové šindelové krytiny na východní věži pomocí horolezecké techniky.

 

2009

Výroba a montáž nových okenic do okenních  a dveřních otvorů východní věže.

Oprava uvolněných kamenů jihozápadního nároží východní věže pomocí horolezecké techniky.

Statické zajištění jižní hradební stěny nádvoří. Jednalo se především o korunu a narušený vnější líc hradby.

 

2010

Statické zajištění západní a jižní stěny východní věže včetně povrchových úprav, restaurování kamenných prvků a další s tím související práce.

Revitalizace Pustého hrádku (bývalé předsunuté opevnění Kašperku). Jednalo se o zajištění torza severní zdi a výrobu, včetně montáže, vyhlídkové plošiny a přístupových schodišť.

 

2011

Zajištění vnějšího pláště západní věže, severovýchodního nároží a jižní hradební zdi vč. zajištění kamenných prvků.

Zajištění severní a západní stěny západní věže.

Zajištění severovýchodního nároží, především vnějšího líce a koruny.

Zajištění vnějšího líce jižní hradební parkánové hradby včetně koruny.

                

2012

Obnova vnějšího pláště jižní stěny západní věže včetně kamenných prvků.

Obnova jižní hradební zdi pod spojovacím ochozem a další s tím související práce.          

8 Z Kašperku vidíte vše s nadhledem.